Freitag, 5. August 2016

Perfektes Storytelling von Steve Jobs

Die berühmte Rede von Steve Jobs - perfektes storytelling!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen